Norges Seilforbund har vurdert Sjøfartsdirektoratets rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt og kommet frem til at de ikke ønsker en innstramming av regler ved bruk av redningsvest og heller ikke ønsker nedsatt promillegrense. kappseiling.no støtter forbundet fullt ut i sine vurderinger. Les Norges Seilforbunds argumenter mot en innskjerping av dagens regler.
Norges Seilforbund sendte i går ut en pressemelding som lyder som følger:

Statsråd Trond Giske ba i september 2011 sjøfartsdirektøren nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. Som en del av mandatet ble gruppen bedt om å vurdere tiltak som kan øke sikkerheten. En viktig del av mandatet var å vurdere om foreslåtte tiltak vil være viktig i forhold til å få ned ulykkes tallene. Rapporten fremlegges idag. Norges Seilforbund har vært representert i arbeidsgruppen ved President Peter L. Larsen, som underveis har avstemt synspunkter med forbundsstyret.

Vårt standpunkt har under hele arbeidet vært at det ikke først og fremst er behov for nye lover og reguleringer, men at det er viktig å arbeide for at de lover og regler som vi allerede har blir overholdt. Vi har derfor fremholdt at øket satsing på holdningsskapende tiltak, sammen med øket kontroll virksomhet vil være den beste veien og gå for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. Vi er glad for å ha fått gjennomslag for at dette fremkommer som noen av de anbefalte tiltak i rapporten.

Heldigvis har utviklingen siden 1970-tallet over tid vært meget god, med sterkt reduserte dødstall.

I rapporten som fremlegges idag ber gruppen om at det også vurderes et eget høyhastighetssertifikat, skjerping av gjeldene promillegrense, brukspåbud for flytevest i åpne båter, fartsbegrensninger, tiltak knyttet til fisketurisme, undersøkelser av ulykker, omborstigningsanordninger og merking av farleden. Selv om seilerne nærmest er fraværende i ulykkesstatestikkene, ser vi at utviklingen med stadig større og raskere båtergenerelt kan gjøre det nødvendig med en gjennomgang. Dødsulykker med fritidsbåt innebærer fryktlige tragedier for de som rammes, og fortjener vår oppmerksomhet for i størst mulig grad å unngås.

Norges Seilforbund har imidlertid gått imot forslagene om brukspåbud for flytevest og skjerping av promillegrensen, og har tatt dissens på disse punktene i rapporten. Bakgrunnen for dette er bl. a at vi har oppnådd svært høy bruksgrad av flytevest i Norge gjennom de kampanjer som er gjort, sam t påbudet vi allerede har om at det skal være vest til alle ombord. Man kan lett tenke seg situasjoner hvor det vil være unaturlig med påbudt vestbruk, og man må ikke ta bort ansvaret til skipper og mannskap å vurdere dette selv. Når det gjelder promillegrense er det ikke fremlagt noen analyser som tyder på at en reduksjon fra 0,8 grensen som gjelder i dag – og er respektert av båtfolket – vil ha noen som helst innvirkning på ulykkestallene. En skjerping her vil derfor utelukkende ramme de lovlydige båtførerne og trolig ikke ha noen som helst ulykkesreduserende effekt. “Vi kan derfor ikke se at det finnes tungtveiende nok argumenter for at Norge skal få en av verdens aller strengeste reguleringer på disse feltene” uttaler president Peter Larsen.

For ordens skyld gjør vi oppmeksom på at NSF stiller seg fullstendig bak Idrettsforbundets holdninger om nulltoleranse for alkohol ved idrettsarrangementer, noe som i dag heller ikke er problemet, tilføyer Larsen. “Vi må her skille mellom seiling som idrett, og seiling som fridtidsaktivitet og rekreasjon” supplerer generelasekretær Espen Guttormsen.

 

kappseiling.no støtter Norges Seilforbund fullt ut i de vurderingene som er gjort? Mangel på dokumentasjon av effekten tiltakene vil resultere i og det at det ikke tas hensyn til at den norske flåten av fritidsbåter er variert er påfallende. Håndhevelse av de foreslåtte reglene vil være svært vanskelig. Det tas ikke hensyn til at ulykkene relatert til alkohol mer eller mindre uten unntak forekommer med promille langt høyere enn dagens promillegrense og i fart langt over det forholdene tilsier.

Mange benytter båten som feriebolig. Skal man sove med vesten på? Hva gjør man om ankeret slipper og båten driver mot land, eller om været skifter så havnen man ligger i ikke lenger er trygg,  etter at man har delt en flaske vin til middagen?

Som på veien vil det alltid være noen som fyllekjører og det vil alltid være noen som ikke avpasser farten etter forholdene. Å ta fra folk som overholder dagens regler friheten man forbinder med å være på sjøen er feil.

PS! kappseiling.no er såklart mot all form for bruk av alkohol i forbindelse med kappseiling.